Emmaus Domstad ANBI verklaring

Emmaus Domstad ANBI verklaring

Naam van de stichting: stichting Emmaus Domstad

 

Handelsnamen:

Emmaus Parkwijk

Emmaus Overvecht

Emmaus Lombok

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 30220772

 

RISIN nummer: 817384595

Adres (secretariaat)

 

Ab Harrewijnstraat 18

3544 AL UTRECHT

telefoon: 030 - 234 28 50

e-mail: parkwijk@emmaus-utrecht.nl

website: www.emmaus-utrecht.nl

Vestigingen

 

Ab Harrewijnstraat 18, 3544 AL UTRECHT

Gloriantdreef 403, 3562 KW UTRECHT

Makassarstraat 36, 3531 VE UTRECHT

 

Doelstelling volgens de statuten

 

Artikel 2.1 De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de Emmaus-beweging:

a. zo te handelen dat iedere mens en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid.

b. het leven en werken in Emmausverband volgens de doelstellingen en idealen mogelijk te maken en te waarborgen.

De wet van Emmaus luidt: ́dienstbaar te zijn aan degenen die minder gelukkig zijn dan jezelf́ en ́eerst degenen dienen die het meest lijdeń.

Artikel 2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen en verwerken van welvaartsresten, waardoor materialen en goederen hun waarde terugkrijgen.

Verder zijn alle geweldloze, wettige middelen, geoorloofd die de gewetens wakker schudden en een aanklacht zijn, ten dienste van hen die het meest lijden, in lotsverbondenheid met hun strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van alle ellende.

Doelstelling volgens de Internationale Emmausbeweging

 

De stichting conformeert zich aan, leeft en werkt vanuit het ‘Universeel manifest van de internationale Emmausbeweging’ zoals vastgesteld op de 1e Assemblee van Emmaus Internationaal in Bern, 1971

 

Emmaus Internationaal heeft op haar ‘Assemblee Generale’ in Ouagadougou (Burkina Faso) in 2004 een aantal inhoudelijke doelstellingen geformuleerd. Zie hiervoor www.emmaus-international.org

Deze doelstellingen worden door Emmaus Domstad gedeeld en maken deel uit van het projectenbeleid.

 

Meerjaren beleidsplan 2016

 

 

(samenvatting)

 

Emmaus Domstad zet zich in voor mensen in een probleemsituatie. Enerzijds door het bieden van woonruimte aan (ex)daklozen in één of meer woongroepen, anderzijds door het aanbieden van zinvolle dagbesteding/werkgelegenheid aan de bewoners van deze groepen en aan anderen die daar behoefte aan hebben.

Doel van leven en werken voor bewoners en vrijwilligers van Emmaus Domstad is herstel van eigenwaarde en het bereiken van een manier van leven en werken naar eigen keuze

 

Emmaus Domstad wil meer plekken gaan bieden aan mensen in een probleemsituatie. Daarom streeft zij naar de uitbreiding van het aantal woongroepen, in Overvecht en elders. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid van de uitbreiding van het aantal woongroepen.

 

De mensen zijn het echte kapitaal van Emmaus Domstad. Daarom investeert Emmaus Domstad in de persoonlijke ontwikkeling van kerngroepsleden en coördinatoren.

 

Emmaus Domstad heeft als kern economische activiteit de kringloopbedrijvigheid. Het verder ontwikkelen hiervan is een speerpunt. Het doel is de economische onafhankelijkheid van Emmaus Domstad te waarborgen.

 

Het uitputten van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde is één van de belangrijke oorzaken van armoede.

Daarom kiest Emmaus Domstad bewust voor kringloopbedrijvigheid en recycling als inkomstenbron.

Emmaus Domstad kiest ook voor duurzaamheid als belangrijk criterium in de woongemeenschap en in de bedrijfsvoering.

-In dit kader is het werken naar een circulaire economie belangrijk. Emmaus Domstad ontwikkelt een plan, om in samenwerking met andere partners, binnen- en buiten de Emmausbeweging, om tot meer hergebruik en werkgelegenheid te komen.

-In het kader van een beter omgaan met de hulpbronnen van de aarde en armoede bestrijding ontwikkelt Emmaus Domstad een stadstuin. Op biologische wijze wordt hier groente verbouwd. Behalve voor de eigen gemeenschap(pen) wordt deze ook ter beschikking gesteld wordt aan buurtbewoners die dit nodig hebben.

 

Het delen van onze overvloed is belangrijk. Daarom investeert Emmaus Domstad de financiële ‘winst’ van haar activiteiten, in kleinschalige sociale projecten in binnen- en buitenland. Zij vindt het belangrijk dat deze projecten zich sterk richten op het economisch onafhankelijk maken van mensen.

 

Bestuurssamenstelling

Wim Gorissen   voorzitter
Vacant              secretaris
Dursun Kilic      penningmeester
Bart Oomen      lid
Rob Peeters      lid

 

 

 

Coördinatoren maken statutair deel uit van de bestuursvergadering, maar zijn formeel geen lid van het bestuur.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij en andere vrijwilligers kunnen onkosten vergoed krijgen op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Bewoners vallen onder de eigen regeling van Federatie Emmaus Nederland (landelijke koepel). Zij krijgen kost en inwoning, zijn sociaal verzekerd, in medische noodzakelijke voorzieningen wordt voorzien. Zij ontvangen zak-, vakantiegeld en financiële ondersteuning bij vertrek uit de woongroep.

Kerngroepsleden vallen ook onder deze regeling, maar ontvangen een toeslag hierop, omdat zij vaak langer in de woongemeenschap verblijven en wat meer armslag nodig hebben om ook sociaal volwaardig te functioneren.

Externe medewerkers ontvangen minimumloon, coördinatoren ontvangen 130% van het minimumloon. Een CAO is niet van toepassing.

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2017